ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И ТЪРГОВИЯ НА „БФБ – СОФИЯ АД“

Bozhidar Nedev

Анотация


Настоящата разработка представя развитието на Българската фондова борса от момента на нейното създаване до днес, видовете финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и двете електронни платформи за търговия – XETRA и COBOS. Разгледани са също така нормативните изисквания за предоставяне на услуги, свързани с инвестиционно посредничество в България.

Ключови думи


БФБ – София АД; XETRА; COBOS; инвестиционен посредник;

Източници


Петранов, С. (2010). Инвестиции :Теория и практика на финансовите инструменти и пазари. София, Класика и стил.

НАРЕДБА № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.). Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 13.05.2008 г., в сила от 14.08.2008 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/naredba16_0.pdf

НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Решение № 84-Н на Комисията за финансов надзор от 25.07.2007 г., обн., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., изм. и доп., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., доп., бр. 39 от 26.05.2009 г.

БФБ-София: http://www.bse-sofia.bg/?page=BriefHistory; http://www.bse-sofia.bg/?page=ListedSecurities; http://www.bse-sofia.bg/?page=XETRA

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП): http://balip.com/kapitalov-pazar/

Интернет-страниците на тридесет и деветте лицензирани инвестиционни посредници:

- http://www.ffbh.bg/bg/brokerage-services/Bulgarian-Stock-Exhange-Sofia

- http://bgtrader.elana.net/za-platformata/#menu-3

- http://www.eurofinance.bg/retail/exchange-trading/efocs/

- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8969/finansova_kashta_evar_ad.htm

- http://bulbrokers.com/bg/online-trade/metatrader-4/bfb-sofia/

- http://www.dfcoad.com/?lang=bg&page=services

- http://www.aval-in.com/page.php?id=2001

- http://www.capman.bg/?Action=57&RecordID=41

- http://www.fina-s.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_8_8

- http://www.beta-corp.com/new/index.php/bg/brokerage-services/bulgarian-stock-market-category

- http://www.karollbroker.bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-bfb/

- http://www.deltastock.com/bulgaria/platforms/platforms_delta_broker.asp

- http://www.factory-bg.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

- http://www.focalpoint.bg/bg/page/5

- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8989/bg_proinvest_ad.htm

- http://www.cm-bg.com/?p=1

- http://www.zf-bg.com/tacb.php

- http://ugmarket.com/?0.0

- http://www.sis.bg/bg/individual/bse/

- http://www.ipfavorit.com/targ.php

- http://bulltrend.bg/#section-bylgarskikapitalovpazar

- http://www.zlatenlev.com/?pid=8&ln=2

- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8978/abv_-_investitsii_eood.htm

- http://www.real-finance.net/

- http://somonibg.com/capital-market/

- http://www.investcapital.eu/ic/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=55

- http://tbi-invest.bg/bul/clients/index.html

- http://www.intercapital.bg/services-en/trading-en

- http://invest.varchev.com/index.php?request=index&subquest=service1

- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8987/balkanska_konsultantska_kompania_ad.htm

- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8986/balkanska_investitsionna_kompania_adodesos_33_ad.htm

- http://www.benchmark.bg/platforms/3

- http://www.acp.bg/

- http://www.denovo.bg/products-1

- http://www.positiva.biz/

„Бета корп“: http://www.beta-corp.com/new/index.php/bg/bse-cobos-trading-platform
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##