Предпоставки за дизайн на модел за управление на индустриални зони – правна рамка.

Antoaneta Petrova Ivanova-Bares

Анотация


Предпоставки за дизайн на модел за управление на индустриални зони – правна рамка.

Ключови думи


икономика, управление

Източници


Библиография:

• „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България

– 2020”

• Национална програма за развитие: България 2020

• Национална пътна карта за научна инфраструктура

• Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-

• Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

• „Анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите” – приер с

РМС 617/2015 на Министерския съвет

• „Стратегия за развитие на индустриалните зони” – Министерство на икономиката

• Българска агенция за инвестиции- http://www.investbg.government.bg/bg

• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

http://www.sme.government.bg/

• Министерство на финансите, Дирекция "Икономическа и финансова политика",

Индикатор на икономическата активност в българия, Бр. 4/2014

• НСИ- http://www.nsi.bg към 2015г.

• УКАЗ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони, посл,доп. бр. 113 от 28.12.2004 г.,

в сила от 1.01.2005 г.

• Colliers International, „България: Пазар на логистични и индустриални площи“

• Corruption Perception Index- https://www.transparency.org/cpi2014

• Doing Business- http://www.doingbusiness.org/rankings

• EC Internazionalization of SME, 2010

• РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕ 2015 ИПИ

http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Rec-2015/RP_Recommendations_2015.pdf

• Законодателство в областта на индустриалните зони и инвестициите на зитираните

в доклада държави.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##