УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – МЕХАНИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Гена Цветкова Велковска

Анотация


Резюме:

Устройството на територията се осъществява съобразно устройствените схеми, общите и подробните устройствени планове.

Като неразделна част на устройствените планове се изработват правила и нормативи за прилагането им, които се одобряват от компетентния орган едновременно с плановете.

Устройствените планове се разработват и прилагат в две разновидности:

- общи устройствени планове;

- подробни устройствени планове.

Общите устройствени планове се квалифицират като основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища.

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.

Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.

Ключови думи: устройствено планиране; територия; териториално развитие; общ устройствен план; подробен устройствен план; наредба; закон; механизъм; устройствени схеми; предназначение на териториите.

 
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##