Ключови индикатори на съвременната българска индустриална политика

Румяна Иванова Ангелова

Анотация


Индустриалната политика на Република България след 2007 година е подчинена изцяло на политиките и директивите на Европейския съюз. Ключовите аспекти на тази политика са свързани с повишаване на иновационната и инвестиционната активност на индустриалните субекти, а от там и подобряване на тяхната конкурентоспособност и стабилност.  Целта на настоящата разработка е да се разкрие ролята на икономическите индикатори, като един от инструментите за оценка и мониторинг на българската индустриална политика. Задачата на изследването е да се изведат и систематизират съвременни ключови индикатори, които да се използват за измерване на нейното влияние и ефективност. 

Ключови думи


индустриална политика; индикатори; иновации; инвестиции

Източници


Damyanov, A., 2009, Eclectic views on international business and management. Narodnostopanski arhiv, Academy of Economics “D.A.Tsenov”, Svishtov, Issue 1, p.9;

Deneva, A., T. Lichev, V. Hristova at al., 2013. Current projections of industrial policy, The Scientific Research Almanac, Academy of Economics “D.A.Tsenov”, Svishtov, pp.239 – 265;

Ermilov, A., 1987. Macroekonomicheskoe prognozirovanie v SSHA. Novosibirsk. p.9;

Еuropean Commission, 2015. Industrial Policy Indicators and Analysis, Brussels, 4;

European Commission, 2014a. Innovation Union Scoreboard 2014. Brussels, p.86;

Еuropean Commission, 2014b. DG Enterprise and Industry, Industrial Policy Indicators and Analysis, Short-term Industrial Outlook, 2014;

European Commission, 2011. Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing competitive ness. European Union, p.51;

Michele Di Mayo. Industrial Policies in Developing Country: History and Perspectives, Oxford University Press, 2009;

Pio Baake, Christian Wey, Telecommunications Policies in Comparison: Industrial Policy Indicators. Berlin, 18. August 2008;

REPUBLIC OF BULGARIA. NATIONAL REFORM PROGRAMME. In implementation of “Europe. 2020” Strategy. Ministry of finance. APRIL 2015. SOFIA, p. 54.

Saggi, K., 2000. Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey. The World Bank Development Research Group Trade;

Tonkova, S., 2003. Indikatori na inovatshionnata politika v Bularia v konteksta na prisaedinyavane kam ES. The Business Management Journal, Academy of Economics “D.A.Tsenov”, Svishtov, p.16;

WEF, 2014. The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Benchmarking Network. Geneva, p.402.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##