Управление на взаимоотношенията с клиенти

Виктория Димитрова

Анотация


В настоящата статия се разглежда еволюцията и същността на Маркетинговата концепция, както и нейната връзка с управлението на взаимоотношенията с клиентите, популярно в днешни дни като CRM – customer relationship management. Направено е разграничение между понятията потребител и клиент и са разгледани типовете връзки „доставчик - клиент“. Целта на изследването е да се направи обзор на литературата по темата и по този начин да се създадат предпоставки за въвеждане на добри практики в бизнеса.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##