ФГВБ – необходимите промен

Стоименка Тонова, Радослав Цончев

Анотация


През последната година ФГВБ беше изправен пред най-сериозното изпитание от създаването си. Фондът трябваше да изпълни задълженията си и да се справи с гарантиране на влоговете в банкова институция, от първостепенно значение за националната ни банвкова система. За съжаление ФГВБ не успя да се движи в крак с изискванията на Европейсккото законодателство. Стигна се до отправяне на официални критики от ЕЦБ към ФГВБ и БНБ. Икономическата и политическата ситуациа в България и в Европа, като цяло, както и тенденциите за тяхното развитие убедително сочат, че трябва да променим подхода при използването на ФГВБ като институция гарантираща стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите, да преминем към по-активно управление на средствата на фонда и не на последно място, да поддържаме вътрешното си законодателство хармонизирано с Европейското;

Ключови думи


гарантиране, депозит, банка, директива

Източници


Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити Официален вестник на Европейския съюз, L 173/149 от 12 Юни 2014г.);

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 Март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити (Официален вестник на Европейския съюз, L 68/3 от 13 Март 2009 г.).;

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 Април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (Официален вестник на Европейския съюз L 173/149 от 12 Юни 2014 г.);

Директива 2014/59/ЕС НА Европейския парламент и на Съвета от 15 Май 2014г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Официален вестник на Европейския съюз L 173/190 от 12 Юни 2014 г.);

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Официален вестник на Европейския съюз L 176/1 от 27 Юни 2013г.);

Закон за Българската народна банка (Държавен вестник бр.46 от 10 Юни 1997г.,);

Закон за кредитните институции (Държавен вестник бр. 59 от 21 Юли 2006г.);

Закон за гарантиране на влоговете в банките (Държавен вестник бр.49 от 29 Април 1998г.- отменен);

Закон за гарантиране на влоговете в банките (Държавен вестник бр.62 от 14 Август 2015.);

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Държавен вестник бр.62 от 14 Август 2015г.);

Писмо на Европейската комисия от 01 Август 2014г. С въпроси относно състоянието на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) и Търговска банка „Виктория“ ЕАД (ТБВ) и достъпа на вложителите до техните депозити в двете банки;

Писмо изх. № 37-01-142 от 11 Август 2014г. на Министъра на фнансите на Република България и на Управителя на Българската народна банка до Европейската комисия

Писмо от 19 Август 2014г. на подуправителят на БНБ и заместник-председателят на Управителния съвет на ФГВБ до ЕБО;

Препоръка на ЕБО към Българската народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19/ЕО - EBA/REC/2014/02, 17 Октомври 2014 г.;

Становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 43-то Народно събрание на Република България вх. № 553-18-15/29.01.2015 г. относно: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерски съвет на 18.12.2014 г.;

Прессъобщения на ФГВБ в периода от 01.06.2014г. до 01.09.2015г., достъпни на http://dif.bg/ [30.08.2015]
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##