Развитие на екосистеми за биоикономика в условията на пандемия от COVID-19

  • Veneta Metodieva Markovska гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 92Г ап. 13
Keywords: екосистеми за биоикономика; пандемия; зелен преход

Abstract

В този доклад се прави анализ на факторите, които оказват влияние върху възникването и развитието на екосистеми за биоикономика. Основната цел е  да се определят конкретни критерии и показатели, които могат да проследят и опишат този процес, както и да се набележат мерки за справяне с предизвикателствата на пандемията;

References

[1] European Commision, "Research and innovation," 2021. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy.
[2] M. Kotseva-Tikova and J. Dvorak, "The bioeconomiy during a COVID-19 pandemic: the case of Bulgaria and Lithuania," Икономическа мисъл, vol. 4, pp. 71-92, 2021.
[3] N. Apostolopoulos, V. Ratten, P. Dimitrios and E. Anastasopoulou, "Agri-food sector and entrepreneurship during the COVID-19 crisis: A systematic literature review and research agenda," Strategic Change, vol. 30, no. 2, pp. 159-167, 2021.
[4] V. Andonova and V. Petrova, "Regional Circular Economy Status Quo," REDUCES, 2020.
[5] EUROSTAT, "Data-Modelling platform of agro-economics research," 2021. [Online]. Available: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html.
[6] МЗ, "Регистър на биологичното земеделие," 2021. [Online]. Available: http://bioregister.mzh.government.bg/.
[7] Министерство на земеделието, храните и горите, "Национален план за действие за развитие на биологичното производство," 2019. [Online]. Available: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/08/28/bio-nacionalen_plan_do_2027.pdf.
Published
2022-05-24
How to Cite
Markovska, V. (2022). Развитие на екосистеми за биоикономика в условията на пандемия от COVID-19. Vanguard Scientific Instruments in Management, 17. Retrieved from https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=284